Je privacy

Je privacy is veilig bij mij. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG die sinds 25 mei 2018 van toepassing is en hieronder wordt toegelicht.

Voor een goede begeleiding is het belangrijk dat er een dossier wordt aangelegd. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Dit dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en de voortgang van het begeleidingsproces.

Indien relevant worden in het dossier ook gegevens opgenomen die voor begeleiding noodzakelijk zijn en die – na je expliciete toestemming – zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij je huisarts.

Je privacy wordt gewaarborgd door:

 • zorgvuldig om te gaan met je persoonlijke- en medische gegevens,
 • er voor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Dat betekent dat niemand – buiten mijzelf – toegang heeft tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de sessies zijn afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Ook daarvoor is je expliciete toestemming nodig.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier (naam, adres woonplaats) wordt gebruikt voor het opstellen van een factuur en het voeren van een boekhouding conform de daarvoor door de fiscus gestelde eisen.

Als vanwege een andere reden gebruik gemaakt wordt van jouw gegevens, dan gebeurt dit alleen met je toestemming.

De gegevens in het cliëntendossier dienen, zoals de WGBO vereist, 15 jaar bewaard te blijven, tenzij je wenst dat je dossier eerder wordt vernietigd.

Privacy op de factuur

Op de factuur die je ontvangt staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘lichaamsgerichte (psycho)therapie’, ‘psycho-sociale begeleiding’, lichaamsgerichte coaching, of ‘verpleegkundig advies/begeleiding’
 • de kosten van het consult
 • eventuele BTW-heffing